Đề số 1 của hạng a1

Gồm 25 câu, thời gian 19 phút, đạt 21 câu trở lên và không trả lời sai câu điểm liệt.

Câu hỏi