Công nhận kết quả thi sát hạch lái xe

1. Sát hạch lý thuyết

Hạng A1, A2, A3, A4
Số câu thi : 25 câu.
Thời gian làm bài thi : 19 phút.
Điểm đạt hạng A1 từ 21/25 điểm

Điểm đạt hạng A2, A3, A4 từ 23/25 điểm

Hạng B1, B11 (B1 tự động)
Số câu thi : 30 câu.
Thời gian làm bài thi : 20 phút.
Điểm đạt hạng B1, B11 từ 27/30 điểm

Hạng B2
Số câu thi : 35 câu.
Thời gian làm bài thi : 22 phút.
Điểm đạt từ 32/35 điểm

Hạng C
Số câu thi : 40 câu.
Thời gian làm bài thi : 24 phút.
Điểm đạt từ 36/40 điểm

Hạng D, E và các hạng F
Số câu thi : 45 câu.
Thời gian làm bài thi : 26 phút.
Điểm đạt từ 41/45 điểm

2. Sát hạch thực hành trong hình

Thời gian thực hiện bài thi:
+ Hạng B1, B2: 18 phút.
+ Hạng D: 15 phút.
+ Hạng C, E: 20 phút.
Điểm đạt: Từ 80/100 điểm trở lên.

3. Sát hạch lái xe trên đường

3.1 Sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp
+ Quảng đường thi: dài tối thiểu 02km.
+ Thang điểm: 20 điểm.
+ Điểm đạt: Từ 15 điểm trở lên.

3.2 Sát hạch bằng phương pháp chấm điểm tự động
+ Quảng đường thi: dài tối thiểu 02km.
+ Thang điểm: 100 điểm.
+ Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên.

4. Xét công nhận kết quả

Người dự sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3 và A4:
+ Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình thì được công nhận trúng tuyển;
+ Thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại kể từ kỳ sát hạch tiếp theo, với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe;
+ Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình;
+ Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết nhưng không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết trong thời gian 01 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch; nếu muốn dự sát hạch phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng theo quy định và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước.
+ Thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạch.

Người dự sát hạch lái xe hạng B1 số tự động, hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F:
+ Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển;
+ Thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại kể từ kỳ sát hạch tiếp theo, với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe;
+ Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; không đạt nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình; không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe trên đường;
+ Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đạt trong thời gian 01 năm, kể từ ngày có nội dung sát hạch đạt tại kỳ sát hạch gần nhất; nếu muốn dự sát hạch phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng theo quy định và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước.
+ Thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết, trên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạch.


QUAY LẠI: THỰC HÀNH LÁI XE